корисонерын эрчим хүч үйлдвэрлэх механик үнийн этиоп